நுண்நிதி நிறுவனங்கள் யாழ்மாவட்டம் இலங்கை

Micro Finance Organizations -Jaffna District,Srilanka

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்க [3.47MB]

Download MicroFinanceSys [3.47MB]

System platform : Windows XP/Windows Vista/Windows 7

All rights Reserved. ©Speed Microfinancesystem 2010
Design: Speed IT net